Skip to main content

Filtracja przemysłowa

Hydraulika siłowa

Napędy przemysłowe

Układy napędowe

Regulamin akcji promocyjnej

(dalej: „Akcja”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest spółka IOW TRADE sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 17, 04-761 Warszawa, NIP 952-18-73-072, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, KRS 0000033320, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie zasad oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Akcji jest promowanie marki Organizatora, produktów przez niego oferowanych i umacnianie swojej pozycji na rynku branżowym.

§ 2. Miejsce i czas trwania

 1. Organizator przeprowadza Akcję w dniach 1 wrzesień 2023 r. do 30 listopada 2023 r. (dalej: „Czas Trwania Akcji”) na terytorium Polski, co nie wyklucza uczestnictwa podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Polski.

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie podmioty gospodarcze bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych muszą być one pełnoletnie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. (dalej łącznie: „Uczestnicy” a każdy pojedynczo: „Uczestnik”), przy czym z udziału wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów związanych ze zorganizowaniem Akcji oraz ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest zafakturowanie co najmniej 3 zamówień na produkty z grupy filtrów przemysłowych. Zamówienia złożone z wykorzystaniem platformy B2B – https://b2b.iowtrade.com na produkty oferowane przez Organizatora na odpowiednią kwotę.
 3. Jeśli suma zafakturowanych zamówień przekroczy 1000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma zestaw Multitool.  Jeśli suma zafakturowanych zamówień przekroczy 2000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma Torbę 2w1. Jeśli suma zafakturowanych zamówień przekroczy 3000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma Głośnik bluetooth.
 4. Jeden Uczestnik, po spełnieniu warunków Akcji może otrzymać tylko 1 nagrodę.
 5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, a beneficjent nagrody ma prawo odmówić jej przyjęcia.

§ 4. Nagrody

 1. Miejscem odbioru nagród jest siedziba Organizatora. Nagrody za zgodą Uczestnika-zwycięzcy mogą zostać doręczone drogą pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość dostarczenia nagrody do siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości ich zamiany bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
 3. W przypadku dokonania zwrotu produktu, który był podstawą do wydania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody, w przypadku, gdyby po zwrocie, wolumen zakupów Uczestnika nie uprawniał go do otrzymania nagrody. W takim przypadku Organizator podejmuje decyzję w zakresie dalszego dysponowania zwróconą nagrodą.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w Czasie Trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od upływu Czasu Trwania Akcji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Organizatorowi pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: filtry@iow.pl raz zawierać powód reklamacji i sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w sposób określony w reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2.  Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji niniejszej Akcji (wydania nagród), które mogą obejmować: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych nie będzie możliwości wydania nagród.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Informacje kontaktowe:

tel.: +48 22 512 56 60
Hydraulika: +48 533 623 521
Filtracja: +48 530 410 000
Napędy przemysłowe: +48 536 015 536
Wały napędowe: +48 76 754 55 17
e-mail: iow@iow.pl

Dane adresowe:

IOW TRADE
ul. Zwoleńska 17
04-761 Warszawa

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
Kochlice, ul. Lubińska 1c
59-222 Miłkowice