Filtracja przemysłowa

Hydraulika siłowa

Napędy przemysłowe

Układy napędowe

Regulamin akcji promocyjnej

(dalej: „Akcja”)

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Akcji jest spółka IOW TRADE sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Zwoleńska 17, 04-761 Warszawa, NIP 952-18-73-072, kapitał zakładowy 50.000,00 zł, KRS 0000033320, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: „Organizator”).
 2. Uczestnik przystępując do Akcji powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”).
 3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie zasad oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 4. Celem Akcji jest promowanie marki Organizatora, produktów przez niego oferowanych i umacnianie swojej pozycji na rynku branżowym.

§ 2. Miejsce i czas trwania

 1. Organizator przeprowadza Akcję w dniach 1 czerwca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. (dalej: „Czas Trwania Akcji”) na terytorium Polski, co nie wyklucza uczestnictwa podmiotów gospodarczych mających siedzibę poza terytorium Polski.

§ 3. Zasady uczestnictwa

 1. W Akcji mogą brać udział wyłącznie podmioty gospodarcze bez względu na formę prawną prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych muszą być one pełnoletnie i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. (dalej łącznie: „Uczestnicy” a każdy pojedynczo: „Uczestnik”), przy czym z udziału wykluczeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora, a także pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów związanych ze zorganizowaniem Akcji oraz ich małżonkowie i krewni w linii prostej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Akcji jest złożenie co najmniej 10 zamówień na produkty z grupy filtrów przemysłowych oferowane przez Organizatora na odpowiednią kwotę.
 3. Jeśli suma złożonych zamówień przekroczy 2000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma zestaw Wierteł i Bitów.  Jeśli suma złożonych zamówień przekroczy 4000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma zestaw noży. Jeśli suma złożonych zamówień przekroczy 6000 EURO netto, wtedy Uczestnik otrzyma wiertarko – wkrętarkę.
 4. Jeden Uczestnik, po spełnieniu warunków Akcji może otrzymać tylko 1 nagrodę.
 5. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, a beneficjent nagrody ma prawo odmówić jej przyjęcia.

§ 4. Nagrody

 1. Miejscem odbioru nagród jest siedziba Organizatora. Nagrody za zgodą Uczestnika-zwycięzcy mogą zostać doręczone drogą pocztową lub kurierską. Istnieje możliwość dostarczenia nagrody do siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez beneficjenta, po wcześniejszym uzgodnieniu.
 2. Nagrody zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej w niniejszym Regulaminie, bez możliwości ich zamiany bądź wypłaty ich równowartości w gotówce.
 3. W przypadku dokonania zwrotu produktu, który był podstawą do wydania nagrody, Uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanej nagrody, w przypadku, gdyby po zwrocie, wolumen zakupów Uczestnika nie uprawniał go do otrzymania nagrody. W takim przypadku Organizator podejmuje decyzję w zakresie dalszego dysponowania zwróconą nagrodą.

§ 5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Akcji Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w Czasie Trwania Akcji, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od upływu Czasu Trwania Akcji.
 2. Reklamacja powinna zostać zgłoszona Organizatorowi pisemnie na adres wskazany w § 1 ust. 1 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: filtry@iow.pl raz zawierać powód reklamacji i sposób powiadomienia o rozstrzygnięciu reklamacji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Organizatora. Uczestnik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu reklamacji w sposób określony w reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2.  Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji niniejszej Akcji (wydania nagród), które mogą obejmować: imię i nazwisko lub nazwę podmiotu gospodarczego jest Organizator. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez podania w/w danych osobowych nie będzie możliwości wydania nagród.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Informacje kontaktowe:

tel.: +48 22 512 56 60
Hydraulika: +48 605 442 249
Filtracja: +48 530 410 000
Napędy przemysłowe: +48 536 015 536
Wały napędowe: +48 76 754 55 17
e-mail: iow@iow.pl

Dane adresowe:

IOW TRADE
ul. Zwoleńska 17
04-761 Warszawa

CENTRUM DYSTRYBUCYJNE
Kochlice, ul. Lubińska 1c
59-222 Miłkowice